PRESSMEDDELANDE

EU-miljoner i syfte att lindra de negativa effekterna av Covid-19 hos små och medelstora företag i Norra Mellansverige

Drygt 37 miljoner kronor från EU:s strukturfonder fördelas på 6 projekt i Gävleborg, Dalarna och Värmland. Projekten fokuserar på insatser riktade till små och medelstora företag i regionerna som syftar till att stötta företagen i rådande kris och lindra de negativa effekterna av Covid-19. Det beslutades av Strukturfondspartnerskapet Norra Mellansverige den 11 juni 2020.

DALARNA

Kontaktperson: Helena Hanno Enochsson, 023-77 70 69

Jonny Gahnshag, vice ordförande i partnerskapet, 073-068 23 14

 

Covid-19 hjälpa företagen inom besöksnäringen och KKN i Dalarna

Sökande: Visit Dalarna

Kontaktperson: Lotta Magnusson, 070 520 79 59

Sökt EU-belopp: 4 000 000 kr

Offentlig medfinansiering: 4 000 000 kr

Fond: Regionalfonden

Insatsområde: 3 – Att öka små och medelstora företags konkurrenskraft

Totalt: 8 000 000 kr

 

K.R.O.K

Sökande: Region Dalarna

Kontaktperson: Eva Lundin, 0766964617

Sökt EU-belopp: 8 600 000 kr

Offentlig medfinansiering: 8 600 000 kr

Fond: Regionalfonden

Insatsområde: 3 – Att öka små och medelstora företags konkurrenskraft

Totalt: 17 200 000 kr

GÄVLEBORG

Kontaktperson: Region Gävleborg Magdalena Berglin, 070-345 09 71

Marie-Louise Dangardt, vide ordförande i partnerskapet, 070-5403820

 

Vi ställer om!

Sökande: Region Gävleborg

Kontaktperson: Carina Åkerberg, 070-1912527

Sökt EU-belopp: 12 500 000 kr

Offentlig medfinansiering: 12 500 000 kr

Fond: Regionalfonden

Insatsområde: 3 – Att öka små och medelstora företags konkurrenskraft

Totalt: 25 000 000 kr

VÄRMLAND

Kontaktperson Region Värmland: Stina Sjölin, 072-469 0150

Sune Ekbåge, ordförande i partnerskapet, 070-548 99 20

 

Hållbar framtid – omställningsresa med Almi Värmland

Sökande: Almi Värmland

Kontaktperson: Anna Lundberg, 054-149377

Sökt EU-belopp: 2 997 920 kr

Offentlig medfinansiering: 2 997 921 kr

Fond: Regionalfonden

Insatsområde: 3 – Att öka små och medelstora företags konkurrenskraft

Totalt: 5 995 841 kr

 

Varmt välkommen! Livskraftig omställning i Värmlands besöksnäring och utveckling av livsmedelskedjan för lokala matentreprenörer 2020-2023

Sökande: Visit Värmland Ekonomisk förening

Kontaktperson: Mia Landin, 070-2024244

Sökt EU-belopp: 4 999 991 kr

Offentlig medfinansiering: 4 999 992 kr

Fond: Regionalfonden

Insatsområde: 3 – Att öka små och medelstora företags konkurrenskraft

Totalt: 9 999 983 kr

 

Ställ om – utökad rådgivning

Sökande: Karlstad Innovation Park

Kontaktperson: Per Myhrén, +46 (0)70 214 08 36

Sökt EU-belopp: 3 999 582 kr

Offentlig medfinansiering: 3 999 582 kr

Fond: Regionalfonden

Insatsområde: 3 – Att öka små och medelstora företags konkurrenskraft

Totalt: 7 999 164 kr

 

KONTAKT

Sune Ekbåge 

Ordförande Strukturfondspartnerskapet Norra Mellansverige

Tel: 0705489920

Epost: ekbage.sune@telia.com

 

PAULA HOLST

Huvudsekreterare

REGION VÄRMLAND

Strukturfondspartnerskapet Norra Mellansverige

Box 1022, 651 15 Karlstad

Mobil 0707962801

paula.holst@regionvarmland.se

 

FAKTA – NORRA MELLANSVERIGE = VÄRMLAND, DALARNA, GÄVLEBORG

EU:s strukturfonder är en finansieringskälla Region Dalarna, Region Gävleborg Region Värmland drar nytta av för att genomföra de regionala utvecklingsstrategier som är länens samlade dokument för tillväxt och hållbar utveckling och gäller för perioden 2014–2020.

 

FAKTA – STRUKTURFONDSPARTNERSKAPET FÖR NORRA MELLANSVERIGE

Strukturfondspartnerskapet för Norra Mellansverige är namnet på det partnerskap för Gävleborg, Dalarna och Värmland som har uppdraget att se till att de EU-medel som är avsatta för regionen används på bästa sätt för att utveckla regionen. Det handlar om att öka regionens konkurrenskraft, entreprenörskap och sysselsättning.

Pengarna är fördelade på två fonder; ca 1,2 miljarder svenska kronor Europeiska Regionala Utvecklingsfonden (ERUF) och ca 600 miljoner svenska kronor Europeiska Socialfonden (ESF), som ska användas under perioden 2014–2020.

Ansökningarna ställs till myndigheterna, Tillväxtverket respektive ESF-rådet i Norra Mellansverige, som bereder ärendena.

Godkända ansökningar överlämnas till Strukturfondspartnerskapet, som samråder med regionförbunden i Värmland, Dalarna och Gävleborg. Därefter tar partnerskapet ställning till om det aktuella projektet ska prioriteras eller inte.

Strukturfondspartnerskapets ställningstagande är bindande för myndigheterna. Efter det att strukturfondspartnerskapet antingen prioriterat eller inte prioriterat en projektansökan går ärendet tillbaka till respektive myndighet som fattar det formella beslutet.