Pressmeddelande

EU-miljoner från React-EU i syfte att stärka omställningen i Sveriges små och medelstora företag efter pandemin i Norra Mellansverige samt även medel till att utveckla bredband.

React-EU, en satsning inom EU som en följd av pandemin för att stärka omställningsförmågan i Sveriges små och medelstora företag, avsätter 64 miljoner kronor till regionala utvecklingsfonden i Norra Mellansverige. Medlen ska fördelas jämnt mellan Gävleborg, Dalarna och Värmland.

I ett inledande skede har Dalarna och Värmland sökt och beviljats drygt 8 miljoner av dessa React-EU medel till tre projekt, så kallade affärsutvecklingscheckar. Nu har Gävleborg, Dalarna och Värmland sökt och beviljats resterande knappt 56 miljoner till totalt 16 projekt som inom internationalisering, digitalisering och grön omställning ska bidra till en ökad konkurrenskraft hos små och medelstora företag i regionerna. Det beslutades av arbetsutskottet i samråd med regionalt utvecklingsansvariga i Strukturfondspartnerskapet Norra Mellansverige den 17 juni 2021.

På samma möte beslutades även att Gävleborg som sökt medel för två bredbandsprojekt beviljas drygt 19 miljoner av de medel som är avsatta för detta ändamål.

GEMENSAMT PROJEKT DALARNA, VÄRMLAND OCH GÄVLEBORG

Kontaktperson: Helena Hanno Enochsson, 023-77 70 69

Jonny Gahnshag, vice ordförande i partnerskapet, 073-068 23 14

Sustainable Steel Region

Sökande: Ideella föreningen Sustainable Steel Region

Kontaktperson: Bosse Lilja 070-345 04 91

Sökt EU-belopp: 3 447 072 kr

Offentlig medfinansiering: 1 149 027 kr

Fond: Regionalfonden

Insatsområde: REACT-EU

Totalt: 4 596 099 kr

DALARNA

Kontaktperson: Helena Hanno Enochsson, 023-77 70 69

Jonny Gahnshag, vice ordförande i partnerskapet, 073-068 23 14

Förstudie – Business Region Dalarna Digital

Sökande: REGION DALARNA

Kontaktperson: Mikael Källman 023-77 70 79

Sökt EU-belopp: 399 940 kr

Offentlig medfinansiering: 134 000 kr

Fond: Regionalfonden

Insatsområde: REACT-EU

Totalt: 533 940 kr

Export Arena Dalarna

Sökande: REGION DALARNA

Kontaktperson: Louise Modigs 023-77 70 51

Sökt EU-belopp: 2 245 191 kr

Offentlig medfinansiering: 2 245 191 kr

Fond: Regionalfonden

Insatsområde: REACT-EU

Totalt: 4 490 382 kr

HIT ‐ Hållbar Innovativ omställning & Tillväxt 

Sökande: Stift Dalarna Science Park

Kontaktperson: Victoria Ställberg 070-671 04 51

Sökt EU-belopp: 3 488 500 kr

Offentlig medfinansiering: 1 162 834 kr

Fond: Regionalfonden

Insatsområde: REACT-EU

Totalt: 4 651 334 kr

Hållbart strukturbygge för KKN (kulturella och kreativa näringar) ‐ 

en av Coronapandemins hårdast drabbade branscher 

Sökande: REGION DALARNA

Kontaktperson: Theresia Holmstedt Jensen 070-539 74 17

Sökt EU-belopp: 2 230 895 kr

Offentlig medfinansiering: 1 034 700 kr

Privat medfinaniering: 15 000 kr

Fond: Regionalfonden

Insatsområde: REACT-EU

Totalt: 3 280 595 kr

Digital resiliens i bygg- och fastighetsbranschen

Sökande: Byggdialog Dalarna

Kontaktperson: Åke Persson 070-325 30 02

Sökt EU-belopp: 3 032 258 kr

Offentlig medfinansiering: 565 850 kr

Privat medfinansiering: 447 240 kr

Fond: Regionalfonden

Insatsområde: REACT-EU

Totalt: 4 045 348 kr

Investering och omställning i Dalarna 

Sökande: REGION DALARNA

Kontaktperson: Helena Hanno Enochsson 023-77 70 69

Sökt EU-belopp: 6 800 000 kr

Offentlig medfinansiering: 0

Fond: Regionalfonden

Insatsområde: REACT-EU

Totalt: 6 800 000 kr

GÄVLEBORG

Kontaktperson: Region Gävleborg Magdalena Berglin, 070-345 09 71

Marie-Louise Dangardt, vide ordförande i partnerskapet, 070-540 38 20

Jag har en idé Gävleborg 2021‐2023 

Sökande: Movexum AB

Kontaktperson: Ulrika Malmqvist 070-750 22 56

Sökt EU-belopp: 2 200 000 kr

Offentlig medfinansiering: 1 176 394 kr

Fond: Regionalfonden

Insatsområde: REACT-EU

Totalt: 3 376 394 kr

Livsmedelsnod och digitalplattform för stärkt och hållbarlivsmedelssektor 

i Gävleborg 

Sökande: Föreningen Matvärden

Kontaktperson: Karin Ånöstam 070-379 93 46

Sökt EU-belopp: 3 256 103 kr

Offentlig medfinansiering: 3 256 104 kr

Fond: Regionalfonden

Insatsområde: REACT-EU

Totalt: 6 512 207 kr

IUC Gävleborg

Sökande: Företagsutbildarna i Hälsingland  Ekonomisk förening

Kontaktperson:  Gunnar Klefbom 070-663 94 92

Sökt EU-belopp: 7 298 205 kr

Offentlig medfinansiering: 6 468 191 kr

Privat medfinansiering: 1 830 024 kr

Fond: Regionalfonden

Insatsområde: REACT-EU

Totalt: 15 596 420 kr

Team Gävleborg ‐ hållbar export och investeringskraft

Sökande: REGION GÄVLEBORG

Kontaktperson:  Carina Åkerberg 070-191 25 27

Sökt EU-belopp: 7 430 000 kr

Offentlig medfinansiering: 2 476 942 kr

Fond: Regionalfonden

Insatsområde: REACT-EU

Totalt: 9 906 942 kr

Fiber till Gävleborg 6

Sökande: Region Gävleborg

Kontaktperson:  Annica Aneklev 072-077 82 12

Sökt EU-belopp: 6 240 282 kr

Offentlig medfinansiering: 355 842 kr

Privat medfinansiering: 5 884 440 kr

Fond: Regionalfonden

Insatsområde: Bredband Gävleborg

Totalt: 12 480 564 kr

Open Infra samrådssträckor Gävleborg

Sökande: Open Infra Core AB

Kontaktperson:  Joakim Ahlin 070-833 15 05

Sökt EU-belopp: 12 794 231 kr

Offentlig medfinansiering: 0

Privat medfinansiering: 12 794 231 kr

Fond: Regionalfonden

Insatsområde: Bredband Gävleborg

Totalt: 12 794 231 kr

VÄRMLAND

Kontaktperson Region Värmland: Sandra Svennberg, 072-541 10 94

Sune Ekbåge, ordförande i partnerskapet, 070-548 99 20

Utvecklingskontor västra Värmland

Sökande: Arvika Näringslivscentrum Ek. för.

Kontaktperson: Sebastian Ullström 010-833 11 20

Sökt EU-belopp: 4 796 872 kr

Offentlig medfinansiering: 7 198 955 kr

Fond: Regionalfonden

Insatsområde: REACT-EU

Totalt: 11 995 827 kr

SMAK – Synliggöra Mat genom Aktiviteter mot Konsument

Sökande: Nifa (Nordic Innovation Food Arena) – Branschförening för värmländska matföretag

Kontaktperson: Claes Jonasson 072-514 98 59

Sökt EU-belopp: 2 826 126 kr

Offentlig medfinansiering: 4 935 028 kr

Fond: Regionalfonden

Insatsområde: REACT-EU

Totalt: 7 761 154 kr

Innovationsarenor besöksnäringen i Värmland 

Sökande: Visit Värmland Ekonomisk Förening

Kontaktperson: Mia Landin 070-202 42 44

Sökt EU-belopp: 4 831 955 kr

Offentlig medfinansiering: 4 500 000 kr

Fond: Regionalfonden

Insatsområde: REACT-EU

Totalt: 9 331 955 kr

Biogas Säffle‐Åmål 

Sökande: Lantbrukarnas Ekonomi AB

Kontaktperson: Robert Larsson 070-661 95 23

Sökt EU-belopp: 400 000 kr

Offentlig medfinansiering: 460 000 kr

Privat medfinansiering: 85 000 kr  

Fond: Regionalfonden

Insatsområde: REACT-EU

Totalt: 945 000 kr

Exportprogram Värmland

Sökande: REGION VÄRMLAND

Kontaktperson: Benjamin Amukena Nyqvist 070-618 77 64

Sökt EU-belopp: 874 102 kr

Offentlig medfinansiering: 2 600 000 kr

Fond: Regionalfonden

Insatsområde: REACT-EU

Totalt: 3 474 102 kr

KONTAKT

Sune Ekbåge 

Ordförande Strukturfondspartnerskapet Norra Mellansverige 

Tel: 070-548 99 20

Epost: ekbage.sune@telia.com

Åsa Norrman

Huvudsekreterare Strukturfondspartnerskapet Norra Mellansverige

Region Dalarna

Myntgatan 2, 791 51 Falun
Tel: 072-740 45 82
Epost: asa.norrman@regiondalarna.se

FAKTA – NORRA MELLANSVERIGE = VÄRMLAND, DALARNA, GÄVLEBORG

EU:s strukturfonder är en finansieringskälla Region Dalarna, Region Gävleborg Region Värmland drar nytta av för att genomföra de regionala utvecklingsstrategier som är länens samlade dokument för tillväxt och hållbar utveckling och gäller för perioden 2014–2020.

FAKTA – STRUKTURFONDSPARTNERSKAPET FÖR NORRA MELLANSVERIGE

Strukturfondspartnerskapet för Norra Mellansverige är namnet på det partnerskap för Gävleborg, Dalarna och Värmland som har uppdraget att se till att de EU-medel som är avsatta för regionen används på bästa sätt för att utveckla regionen. Det handlar om att öka regionens konkurrenskraft, entreprenörskap och sysselsättning.

Pengarna är fördelade på två fonder; ca 1,2 miljarder svenska kronor Europeiska Regionala Utvecklingsfonden (ERUF) och ca 600 miljoner svenska kronor Europeiska Socialfonden (ESF), som ska användas under perioden 2014–2020.

Ansökningarna ställs till myndigheterna, Tillväxtverket respektive ESF-rådet i Norra Mellansverige, som bereder ärendena.

Godkända ansökningar överlämnas till Strukturfondspartnerskapet, som samråder med regionförbunden i Värmland, Dalarna och Gävleborg. Därefter tar partnerskapet ställning till om det aktuella projektet ska prioriteras eller inte.

Strukturfondspartnerskapets ställningstagande är bindande för myndigheterna. Efter det att strukturfondspartnerskapet antingen prioriterat eller inte prioriterat en projektansökan går ärendet tillbaka till respektive myndighet som fattar det formella beslutet.