Pressmeddelande

Birgitta Sacrédeus (KD) är regionråd och ordförande i Regionala utvecklingsnämnden i Region Dalarna och nu även vald som ny ordförande i Strukturfondspartnerskapet Norra Mellansverige.

Ny ordförande för Strukturfondspartnerskapet i Norra Mellansverige

Regeringen har utsett Birgitta Sacrédeus (KD) till ny ordförande för Strukturfondspartnerskapet i Norra Mellansverige som innefattar Gävleborg, Dalarna och Värmland. Partnerskapet har i uppgift att prioritera EU-medel för närmare 2 miljarder kronor fram till 2027.

Strukturfondspartnerskapet Norra Mellansverige har uppdraget att se till att de EU-medel som är avsatta för regionen används på bästa sätt för att utveckla regionen. Strukturfondspartnerskapet prioriterar vilka projekt som ska beviljas medel från Europeiska Regionala utvecklingsfonden (ERUF) och Europeiska socialfonden (ESF). Det övergripande målet med projektmedlen är hållbar utveckling och sysselsättning i Gävleborg, Dalarna och Värmland.

Partnerskapet är sammansatt av politiker från kommuner och region samt tjänstemän från akademi, näringsliv, offentlig och idéburen sektor. Regeringen utser ordförande som i sin tur utser övriga ledamöter efter ett nomineringsförfarande. Inför programperioden som sträcker sig mellan år 2021-2027 har Birgitta Sacrédeus utsetts till ny ordförande.

Partnerskapets ledamöter från programperiod 2014-2020 fortsätter sitt uppdrag året ut. Under hösten kommer arbetet ta vid med att utse nya ledamöter från januari 2023 och att förbereda för kommande utlysningar. I september väntas utlysningar inom både Regionala utvecklingsfonden (ERUF) och Socialfonden (ESF+). De första prioriteringarna i vår region för programperioden 2021-2027 sker i december 2022, berättar Birgitta Sacrédeus.

Ny programperiod 2021-2027

Norra Mellansverige (NMS) står inför utmaningar kopplade till befolkning och försörjning, till exempel genom färre personer i arbetsför ålder och låga utbildningsnivåer jämfört med andra delar av landet. NMS har också sämre innovationskapacitet vilket riskerar att leda till färre affärsmöjligheter och arbetstillfällen. För programperiod 2021-2027 har Regionalfonden en budget på drygt 1,2 miljarder kronor och ESF+ omfattar ca 730 miljoner kronor i Norra Mellansverige.

Genom insatser via strukturfonderna finns det möjlighet att testa idéer och metoder för att utveckla Norra Mellansverige och möta dessa utmaningar, säger Birgitta Sacrédeus.

För mer information kontakta Birgitta Sacrédeus 070-573 34 47 eller Åsa Norrman 023-77 70 86