Pressmeddelande 2016-05-11

Beslut om EU-bidrag till Dalarna, Värmland och Gävleborg

Vid Strukturfondspartnerskapet Norra Mellansveriges sammanträde i Gävle 10–11 maj 2016 fattades beslut om 9 projekt som nu har fått ett positivt besked av partnerskapet. Runt 120 miljoner kronor går till 9 projekt i Gävleborg, Dalarna och Värmland.

– Vi hoppas verkligen att de beviljade projekten kommer att bidra till företagens utveckling i regionen. Den största delen går till bredbandsutbyggnad vilket ju är en förutsättning för företagandet i regionen, säger Sune Ekbåge, ordförande i Strukturfondspartnerskapet.

DALARNA
Kontaktperson: Region Dalarna, Eric Boo, 023-77 70 64
Jonny Gahnskog, vice ordförande i partnerskapet, 0730-68 23 14

Centrum för besöksnäringsforskning
Sökande: Högskolan Dalarna
Kontaktperson: Susanna Heldt Cassel 0732701652
Sökt EU-belopp: 4 744 000 kronor
Medfinansiering av Region Dalarna: 3 020 000 kronor
(övrig medfinansering från Högskolan Dalarna)
Fond: Europeiska regionala utvecklingsfonden
Insatsområde: Att stärka forskning, teknisk utveckling och innovation
Totalt: 9 662 000 kronor

Upphandlingsdialog Dalarna, UDD
Sökande: Länsstyrelsen i Dalarnas län
Kontaktperson: Eva Kaiser, 010-2250376
Sökt EU-belopp: 1 926 106 kronor
Medfinansiering av Region Dalarna: 79 200 kronor
(övrig medfinansering från Landstinget Dalarna, Länsstyrelsen i Dalarnas län, UpphandlingsCenter Falun Borlängeregionen)
Fond: Europeiska regionala utvecklingsfonden
Insatsområde: Att stärka forskning, teknisk utveckling och innovation
Totalt: 4 565 015 kronor

Gruvorten – en innovationsplattform för gruvnäringen i Mellansverige
Sökande: Hedemora Näringsliv AB
Kontaktperson: Inger Wilstrand, 070-2243113
Sökt EU-belopp: 1 709 850 kronor
Medfinansiering av Region Dalarna: 578 000 kronor
(övrig medfinansering från Hedmora kommun, Länsstyrelsen i Västmanlands län, Region Örebro län, Hedmora Näringsliv AB)
Fond: Europeiska regionala utvecklingsfonden
Insatsområde: Att stärka forskning, teknisk utveckling och innovation
Totalt: 3 419 700 kronor
Fiberutbyggnad i Dalarna 2015-2018
Sökande: Länsstyrelsen i Dalarnas län
Kontaktperson: Anders Oksvold 010-2250457
Sökt EU-belopp: 13 311 253 kronor
Medfinansiering av Region Dalarna: 1 504 873 kronor (medfinansiering sker även från länstyrelsen i Dalarnas län samt kommuner i Dalarna)
Fond: Europeiska regionala utvecklingsfonden
Insatsområde: Att öka tillgången till, användningen av och kvaliteten på informations- och kommunikationsteknik (IKT)
Totalt: 26 622 506 kronor

GÄVLEBORG
Kontaktperson: Region Gävleborg Magdalena Berglin, 0703450971
Marie-Louise Dangardt, vide ordförande i partnerskapet, 070-414 12 50

VIRUS – värdskap, innovation, regional utveckling och synergier kring elvägar för fossilfri tung logisitk
Sökande: Region Gävleborg
Kontaktperson: Magnus Ernström 070-3750108
Sökt EU-belopp: 4 954 086 kronor
Medfinansiering av Region Gävleborg: 5 304 232 kronor (medfinansiering sker även från Sandvikens kommun)
Fond: Europeiska regionala utvecklingsfonden
Insatsområde: Att stödja övergången till en koldioxidsnål ekonomi i alla sektorer
Totalt: 10 908 468 kronor

Ramprojekt företagsstöd – Miljöinvesteringar i Gävleborg
Sökande: Region Gävleborg
Kontaktperson: Charlotta Östlund, 070-270 16 15
Sökt EU-belopp: 10 000 000 kronor
Medfinansiering av Region Gävleborg: 10 000 000 kronor
Fond: Europeiska regionala utvecklingsfonden
Insatsområde: Att stödja övergången till en koldioxidsnål ekonomi i alla sektorer
Totalt: 20 000 000 kronor

Fiber till Gävleborg 2
Sökande: Region Gävleborg
Kontaktperson: Annica Aneklev, 073-0778212
Sökt EU-belopp: 56 212 162 kronor
Medfinansiering av Region Gävleborg: 3 168 231 kronor (övrig medfinansiering från Hofors Elverk AB, Sandvikens energi AB)
Fond: Europeiska regionala utvecklingsfonden
Insatsområde: Att öka tillgången till, användningen av och kvaliteten på informations- och kommunikationsteknik (IKT)
Totalt: 112 424 323 kronor

VÄRMLAND
Kontaktperson Region Värmland: Eva-Lena Östlin, 070-636 37 09
Sune Ekbåge, ordförande i partnerskapet, 070-548 99 20

The wood region – European inovation center
Sökande: Torsby kommun
Kontaktperson: Thomas Stjerndorff, 070-3444567
Sökt EU-belopp: 7 442 000 kronor
Medfinansiering av Region Värmland: 3 000 000 kronor (övrig medfinansiering från Torsby kommun och ett antal privata företag)
Fond: Europeiska regionala utvecklingsfonden
Insatsområde: Att stärka forskning, teknisk utveckling och innovation
Totalt: 14 884 000 kronor

Bredbandsutbyggnad, del 2 i Värmland
Sökande: Region Värmland
Kontaktperson: Eva-Lena Östlin, 054 – 701 10 15
Sökt EU-belopp: 20 196 472 kronor
Medfinansiering av Region Värmland: 10 260 737 kronor (medfinansiering sker även från kommuner i Värmland)
Fond: Europeiska regionala utvecklingsfonden
Insatsområde: Att öka tillgången till, användningen av och kvaliteten på informations- och kommunikationsteknik (IKT)
Totalt: 47 462 978 kronor
FAKTA – NORRA MELLANSVERIGE = VÄRMLAND, DALARNA, GÄVLEBORG
EU:s strukturfonder är en finansieringskälla Region Dalarna, Region Gävleborg Region Värmland drar nytta av för att genomföra de regional utvecklingsstrategier som är länens samlade dokument för tillväxt och hållbar utveckling och gäller för perioden 2014–2020.

FAKTA – STRUKTURFONDSPARTNERSKAPET FÖR NORRA MELLANSVERIGE
Strukturfondspartnerskapet för Norra Mellansverige är namnet på det partnerskap för Gävleborg, Dalarna och Värmland som har uppdraget att se till att de EU-medel som är avsatta för regionen används på bästa sätt för att utveckla regionen. Det handlar om att öka regionens konkurrenskraft, entreprenörskap och sysselsättning.
Pengarna är fördelade på två fonder; ca 1,2 miljarder svenska kronor Europeiska Regionala Utvecklingsfonden (ERUF) och ca 600 miljoner svenska kronor Europeiska Socialfonden (ESF), som ska användas under perioden 2014–2020.
Ansökningarna ställs till myndigheterna, Tillväxtverket respektive ESF-rådet i Norra Mellansverige, som bereder ärendena.
Godkända ansökningar överlämnas till Strukturfondspartnerskapet, som samråder med regionförbunden i Värmland, Dalarna och Gävleborg. Därefter tar partnerskapet ställning till om det aktuella projektet ska prioriteras eller inte.
Strukturfondspartnerskapets ställningstagande är bindande för myndigheterna. Efter det att strukturfondspartnerskapet antingen prioriterat eller inte prioriterat en projektansökan går ärendet tillbaka till respektive myndighet som fattar det formella beslutet.

FAKTA – EUROPEISKA REGIONALA UTVECKLINGSFONDEN
Projekt inom programmet ska finansieras inom något av fyra insatsområden. Siffrorna i procent anger hur stor del av EU-pengarna i programmet som ska gå till respektive insatsområde.
Att stärka forskning, teknisk utveckling och innovation (23 procent).
Att öka tillgången till, användningen av och kvaliteten på informations- och kommunikationsteknik (30 procent).
Att öka små och medelstora företags konkurrenskraft (31 procent).
Att stödja övergången till en koldioxidsnål ekonomi inom alla sektorer (16 procent).

FAKTA – EUROPEISKA SOCIALFONDEN
Enligt Socialfondsprogram 2014-2020 ska Europeiska Socialfonden förstärka och utveckla den nationella arbetsmarknadspolitiken och bidra till att nå Europa 2020-strategins målsättningar.

Insatserna inom socialfondsprogrammet ska syfta till att:
stimulera kompetensutveckling som stärker deltagande kvinnors och mäns ställning på arbetsmarknaden,
förstärka kopplingen mellan utbildning och arbetsliv,
öka övergångarna till arbete bland kvinnor och män som står långt från arbetsmarknaden, och
underlätta unga kvinnors och mäns etablering i arbetslivet och deltagande i utbildning.

KONTAKT
BIRGITTA NILSSON
Huvudsekreterare
REGION VÄRMLAND
Strukturfondspartnerskapet Norra Mellansverige
Box 1022, 651 15 Karlstad
Tel. 054 701 10 55
Mobil 072 203 94 18
birgitta.nilsson@regionvarmland.se