Strukturfonds­partnerskapet Norra Mellansverige

 

Strukturfondspartnerskapet för Norra Mellansverige är namnet på det partnerskap för Gävleborg, Dalarna och Värmland som har uppdraget att se till att de EU-medel som är avsatta för regionen används på bästa sätt för att utveckla regionen. Det handlar om att öka regionens konkurrenskraft, entreprenörskap och sysselsättning. Läs mer…

Prioriteringsmöte 17 januari 2022

Strukturfondspartnerskapet Norra Mellansveriges möte för prioritering av Det nationella ERUF-programmet React 2 den 17 januari 2022 kommer ske av arbetsutskottet. Mötet kommer ske digitalt på grund av rådande situation med Covid-19.

Mer information skickas ut till berörda.

Pressmeddelande

EU-miljoner för mer kompetensutveckling till sysselsatta i Norra Mellansverige

Drygt 8,5 miljoner kronor från EU:s strukturfond Europeiska socialfonden (ESF) fördelas på 3 projekt i Gävleborg och Värmland. Projekten handlar främst om att stärka arbetstagare individuellt för att bli attraktiva för arbetsgivare och arbetsmarknad i ett föränderligt arbetsliv. Projekten ska också bidra till att konkurrenskraften bland företagen i Norra Mellansverige ökar. Det blev resultatet av Strukturfondspartnerskapet Norra Mellansveriges digitala sammanträde den 20 oktober 2021. 

GÄVLEBORG

Kontaktperson Region Gävleborg: Magdalena Berglin, 070-345 09 71

Marie-Louise Dangardt, vide ordförande i partnerskapet, 070-540 38 20

Upplyftet

Sökande: Sandvikens kommun

Kontaktperson: Anna-Karin Markström, 026-241653

Sökt EU-belopp: 3 978 803 kr

Offentlig medfinansiering: 1 959 708 kr

Fond: Socialfonden

Insatsområde: 1/1:1

Totalt: 5 938 511 kr

VÄRMLAND

Kontaktperson Region Värmland: Sandra Svennberg, 072-541 10 94

Sune Ekbåge, ordförande i partnerskapet, 070-548 99 20

Butiker och boenden

Sökande: Filipstads kommun

Kontaktperson: Carola Ågren, 0590-612 15

Sökt EU-belopp: 2 823 228 kr

Offentlig och privat medfinansiering: 1 390 587 kr

Fond: Socialfonden

Insatsområde: 1/1:1

Totalt: 4 213 815 kr

Kompetenslyft Industri-21

Sökande: Stål och Verkstad

Kontaktperson: Mattias Säfström, 072-227 44 82

Sökt EU-belopp: 1 705 010 kr

Offentlig och privat medfinansiering: 839 763 kr         

Fond: Socialfonden

Insatsområde: 1/1:1

Totalt: 2 544 773 kr

KONTAKT

Sune Ekbåge 

Ordförande Strukturfondspartnerskapet Norra Mellansverige 

Tel: 070-548 99 20

Epost: ekbage.sune@telia.com

Åsa Norrman

Huvudsekreterare Strukturfondspartnerskapet Norra Mellansverige

Region Dalarna

Myntgatan 2, 791 51 Falun
Tel: 072-740 45 82
Epost: asa.norrman@regiondalarna.se

FAKTA – NORRA MELLANSVERIGE = VÄRMLAND, DALARNA, GÄVLEBORG

EU:s strukturfonder är en finansieringskälla Region Dalarna, Region Gävleborg Region Värmland drar nytta av för att genomföra de regionala utvecklingsstrategier som är länens samlade dokument för tillväxt och hållbar utveckling och gäller för perioden 2014–2020.

FAKTA – STRUKTURFONDSPARTNERSKAPET FÖR NORRA MELLANSVERIGE

Strukturfondspartnerskapet för Norra Mellansverige är namnet på det partnerskap för Gävleborg, Dalarna och Värmland som har uppdraget att se till att de EU-medel som är avsatta för regionen används på bästa sätt för att utveckla regionen. Det handlar om att öka regionens konkurrenskraft, entreprenörskap och sysselsättning.

Pengarna är fördelade på två fonder; ca 1,2 miljarder svenska kronor Europeiska Regionala Utvecklingsfonden (ERUF) och ca 600 miljoner svenska kronor Europeiska Socialfonden (ESF), som ska användas under perioden 2014–2020.

Ansökningarna ställs till myndigheterna, Tillväxtverket respektive ESF-rådet i Norra Mellansverige, som bereder ärendena.

Godkända ansökningar överlämnas till Strukturfondspartnerskapet, som samråder med regionförbunden i Värmland, Dalarna och Gävleborg. Därefter tar partnerskapet ställning till om det aktuella projektet ska prioriteras eller inte.

Strukturfondspartnerskapets ställningstagande är bindande för myndigheterna. Efter det att strukturfondspartnerskapet antingen prioriterat eller inte prioriterat en projektansökan går ärendet tillbaka till respektive myndighet som fattar det formella beslutet.

Pressmeddelande

EU-miljoner från React-EU i syfte att stärka omställningen i Sveriges små och medelstora företag efter pandemin i Norra Mellansverige samt även medel till att utveckla bredband.

React-EU, en satsning inom EU som en följd av pandemin för att stärka omställningsförmågan i Sveriges små och medelstora företag, avsätter 64 miljoner kronor till regionala utvecklingsfonden i Norra Mellansverige. Medlen ska fördelas jämnt mellan Gävleborg, Dalarna och Värmland.

I ett inledande skede har Dalarna och Värmland sökt och beviljats drygt 8 miljoner av dessa React-EU medel till tre projekt, så kallade affärsutvecklingscheckar. Nu har Gävleborg, Dalarna och Värmland sökt och beviljats resterande knappt 56 miljoner till totalt 16 projekt som inom internationalisering, digitalisering och grön omställning ska bidra till en ökad konkurrenskraft hos små och medelstora företag i regionerna. Det beslutades av arbetsutskottet i samråd med regionalt utvecklingsansvariga i Strukturfondspartnerskapet Norra Mellansverige den 17 juni 2021.

På samma möte beslutades även att Gävleborg som sökt medel för två bredbandsprojekt beviljas drygt 19 miljoner av de medel som är avsatta för detta ändamål.

GEMENSAMT PROJEKT DALARNA, VÄRMLAND OCH GÄVLEBORG

Kontaktperson: Helena Hanno Enochsson, 023-77 70 69

Jonny Gahnshag, vice ordförande i partnerskapet, 073-068 23 14

Sustainable Steel Region

Sökande: Ideella föreningen Sustainable Steel Region

Kontaktperson: Bosse Lilja 070-345 04 91

Sökt EU-belopp: 3 447 072 kr

Offentlig medfinansiering: 1 149 027 kr

Fond: Regionalfonden

Insatsområde: REACT-EU

Totalt: 4 596 099 kr

DALARNA

Kontaktperson: Helena Hanno Enochsson, 023-77 70 69

Jonny Gahnshag, vice ordförande i partnerskapet, 073-068 23 14

Förstudie – Business Region Dalarna Digital

Sökande: REGION DALARNA

Kontaktperson: Mikael Källman 023-77 70 79

Sökt EU-belopp: 399 940 kr

Offentlig medfinansiering: 134 000 kr

Fond: Regionalfonden

Insatsområde: REACT-EU

Totalt: 533 940 kr

Export Arena Dalarna

Sökande: REGION DALARNA

Kontaktperson: Louise Modigs 023-77 70 51

Sökt EU-belopp: 2 245 191 kr

Offentlig medfinansiering: 2 245 191 kr

Fond: Regionalfonden

Insatsområde: REACT-EU

Totalt: 4 490 382 kr

HIT ‐ Hållbar Innovativ omställning & Tillväxt 

Sökande: Stift Dalarna Science Park

Kontaktperson: Victoria Ställberg 070-671 04 51

Sökt EU-belopp: 3 488 500 kr

Offentlig medfinansiering: 1 162 834 kr

Fond: Regionalfonden

Insatsområde: REACT-EU

Totalt: 4 651 334 kr

Hållbart strukturbygge för KKN (kulturella och kreativa näringar) ‐ 

en av Coronapandemins hårdast drabbade branscher 

Sökande: REGION DALARNA

Kontaktperson: Theresia Holmstedt Jensen 070-539 74 17

Sökt EU-belopp: 2 230 895 kr

Offentlig medfinansiering: 1 034 700 kr

Privat medfinaniering: 15 000 kr

Fond: Regionalfonden

Insatsområde: REACT-EU

Totalt: 3 280 595 kr

Digital resiliens i bygg- och fastighetsbranschen

Sökande: Byggdialog Dalarna

Kontaktperson: Åke Persson 070-325 30 02

Sökt EU-belopp: 3 032 258 kr

Offentlig medfinansiering: 565 850 kr

Privat medfinansiering: 447 240 kr

Fond: Regionalfonden

Insatsområde: REACT-EU

Totalt: 4 045 348 kr

Investering och omställning i Dalarna 

Sökande: REGION DALARNA

Kontaktperson: Helena Hanno Enochsson 023-77 70 69

Sökt EU-belopp: 6 800 000 kr

Offentlig medfinansiering: 0

Fond: Regionalfonden

Insatsområde: REACT-EU

Totalt: 6 800 000 kr

GÄVLEBORG

Kontaktperson: Region Gävleborg Magdalena Berglin, 070-345 09 71

Marie-Louise Dangardt, vide ordförande i partnerskapet, 070-540 38 20

Jag har en idé Gävleborg 2021‐2023 

Sökande: Movexum AB

Kontaktperson: Ulrika Malmqvist 070-750 22 56

Sökt EU-belopp: 2 200 000 kr

Offentlig medfinansiering: 1 176 394 kr

Fond: Regionalfonden

Insatsområde: REACT-EU

Totalt: 3 376 394 kr

Livsmedelsnod och digitalplattform för stärkt och hållbarlivsmedelssektor 

i Gävleborg 

Sökande: Föreningen Matvärden

Kontaktperson: Karin Ånöstam 070-379 93 46

Sökt EU-belopp: 3 256 103 kr

Offentlig medfinansiering: 3 256 104 kr

Fond: Regionalfonden

Insatsområde: REACT-EU

Totalt: 6 512 207 kr

IUC Gävleborg

Sökande: Företagsutbildarna i Hälsingland  Ekonomisk förening

Kontaktperson:  Gunnar Klefbom 070-663 94 92

Sökt EU-belopp: 7 298 205 kr

Offentlig medfinansiering: 6 468 191 kr

Privat medfinansiering: 1 830 024 kr

Fond: Regionalfonden

Insatsområde: REACT-EU

Totalt: 15 596 420 kr

Team Gävleborg ‐ hållbar export och investeringskraft

Sökande: REGION GÄVLEBORG

Kontaktperson:  Carina Åkerberg 070-191 25 27

Sökt EU-belopp: 7 430 000 kr

Offentlig medfinansiering: 2 476 942 kr

Fond: Regionalfonden

Insatsområde: REACT-EU

Totalt: 9 906 942 kr

Fiber till Gävleborg 6

Sökande: Region Gävleborg

Kontaktperson:  Annica Aneklev 072-077 82 12

Sökt EU-belopp: 6 240 282 kr

Offentlig medfinansiering: 355 842 kr

Privat medfinansiering: 5 884 440 kr

Fond: Regionalfonden

Insatsområde: Bredband Gävleborg

Totalt: 12 480 564 kr

Open Infra samrådssträckor Gävleborg

Sökande: Open Infra Core AB

Kontaktperson:  Joakim Ahlin 070-833 15 05

Sökt EU-belopp: 12 794 231 kr

Offentlig medfinansiering: 0

Privat medfinansiering: 12 794 231 kr

Fond: Regionalfonden

Insatsområde: Bredband Gävleborg

Totalt: 12 794 231 kr

VÄRMLAND

Kontaktperson Region Värmland: Sandra Svennberg, 072-541 10 94

Sune Ekbåge, ordförande i partnerskapet, 070-548 99 20

Utvecklingskontor västra Värmland

Sökande: Arvika Näringslivscentrum Ek. för.

Kontaktperson: Sebastian Ullström 010-833 11 20

Sökt EU-belopp: 4 796 872 kr

Offentlig medfinansiering: 7 198 955 kr

Fond: Regionalfonden

Insatsområde: REACT-EU

Totalt: 11 995 827 kr

SMAK – Synliggöra Mat genom Aktiviteter mot Konsument

Sökande: Nifa (Nordic Innovation Food Arena) – Branschförening för värmländska matföretag

Kontaktperson: Claes Jonasson 072-514 98 59

Sökt EU-belopp: 2 826 126 kr

Offentlig medfinansiering: 4 935 028 kr

Fond: Regionalfonden

Insatsområde: REACT-EU

Totalt: 7 761 154 kr

Innovationsarenor besöksnäringen i Värmland 

Sökande: Visit Värmland Ekonomisk Förening

Kontaktperson: Mia Landin 070-202 42 44

Sökt EU-belopp: 4 831 955 kr

Offentlig medfinansiering: 4 500 000 kr

Fond: Regionalfonden

Insatsområde: REACT-EU

Totalt: 9 331 955 kr

Biogas Säffle‐Åmål 

Sökande: Lantbrukarnas Ekonomi AB

Kontaktperson: Robert Larsson 070-661 95 23

Sökt EU-belopp: 400 000 kr

Offentlig medfinansiering: 460 000 kr

Privat medfinansiering: 85 000 kr  

Fond: Regionalfonden

Insatsområde: REACT-EU

Totalt: 945 000 kr

Exportprogram Värmland

Sökande: REGION VÄRMLAND

Kontaktperson: Benjamin Amukena Nyqvist 070-618 77 64

Sökt EU-belopp: 874 102 kr

Offentlig medfinansiering: 2 600 000 kr

Fond: Regionalfonden

Insatsområde: REACT-EU

Totalt: 3 474 102 kr

KONTAKT

Sune Ekbåge 

Ordförande Strukturfondspartnerskapet Norra Mellansverige 

Tel: 070-548 99 20

Epost: ekbage.sune@telia.com

Åsa Norrman

Huvudsekreterare Strukturfondspartnerskapet Norra Mellansverige

Region Dalarna

Myntgatan 2, 791 51 Falun
Tel: 072-740 45 82
Epost: asa.norrman@regiondalarna.se

FAKTA – NORRA MELLANSVERIGE = VÄRMLAND, DALARNA, GÄVLEBORG

EU:s strukturfonder är en finansieringskälla Region Dalarna, Region Gävleborg Region Värmland drar nytta av för att genomföra de regionala utvecklingsstrategier som är länens samlade dokument för tillväxt och hållbar utveckling och gäller för perioden 2014–2020.

FAKTA – STRUKTURFONDSPARTNERSKAPET FÖR NORRA MELLANSVERIGE

Strukturfondspartnerskapet för Norra Mellansverige är namnet på det partnerskap för Gävleborg, Dalarna och Värmland som har uppdraget att se till att de EU-medel som är avsatta för regionen används på bästa sätt för att utveckla regionen. Det handlar om att öka regionens konkurrenskraft, entreprenörskap och sysselsättning.

Pengarna är fördelade på två fonder; ca 1,2 miljarder svenska kronor Europeiska Regionala Utvecklingsfonden (ERUF) och ca 600 miljoner svenska kronor Europeiska Socialfonden (ESF), som ska användas under perioden 2014–2020.

Ansökningarna ställs till myndigheterna, Tillväxtverket respektive ESF-rådet i Norra Mellansverige, som bereder ärendena.

Godkända ansökningar överlämnas till Strukturfondspartnerskapet, som samråder med regionförbunden i Värmland, Dalarna och Gävleborg. Därefter tar partnerskapet ställning till om det aktuella projektet ska prioriteras eller inte.

Strukturfondspartnerskapets ställningstagande är bindande för myndigheterna. Efter det att strukturfondspartnerskapet antingen prioriterat eller inte prioriterat en projektansökan går ärendet tillbaka till respektive myndighet som fattar det formella beslutet.

Prioriteringsmöte 17 juni

Strukturfondspartnerskapet Norra Mellansveriges möte för prioritering av Det nationella ERUF-programmet React-EU den 17 juni 2021 kommer ske av arbetsutskottet i samråd med regionalt utvecklingsansvariga. Mötet kommer ske digitalt på grund av rådande situation med Covid-19.

Mer information skickas ut till berörda.

Pressmeddelande

EU-miljoner från React-EU i syfte att stärka omställningen i Sveriges små och medelstora företag efter pandemin i Norra Mellansverige.

React-EU, en satsning inom EU som en följd av pandemin för att stärka omställningsförmågan i Sveriges små och mellanstora företag, avsätter 64 miljoner kronor till regionala utvecklingsfonden i Norra Mellansverige. Medlen ska fördelas jämnt mellan Gävleborg, Dalarna och Värmland.

I ett inledande skede har Dalarna och Värmland sökt och beviljats drygt 8 miljoner av dessa React-EU medel till tre projekt, så kallade affärsutvecklingscheckar. Projekten ska, genom omställningscheckar inom internationalisering, digitalisering och grön omställning, bidra till en ökad konkurrenskraft hos små och medelstora företag i regionerna. Det beslutades av arbetsutskottet i samråd med regionalt utvecklingsansvariga i Strukturfondspartnerskapet Norra Mellansverige den 23 april 2021.

Resterande medel kommer fördelas mellan de tre regionerna den 17 juni i år.

DALARNA

Kontaktperson: Helena Hanno Enochsson, 023-77 70 69

Jonny Gahnshag, vice ordförande i partnerskapet, 073-068 23 14

Omställningscheckar Dalarna

Sökande: Region Dalarna

Kontaktperson: Helena Hanno Enochsson, 023-77 70 69

Sökt EU-belopp: 2 000 000 kr

Offentlig medfinansiering: 0

Fond: Regionalfonden

Insatsområde: REACT-EU

Totalt: 2 000 000 kr

VÄRMLAND

Kontaktperson Region Värmland: Sandra Svennberg, 072-541 10 94

Sune Ekbåge, ordförande i partnerskapet, 070-548 99 20

Administration av affärsutvecklingscheckar 2020-2023

Sökande: Region Värmland

Kontaktperson: Björn Eiderbrant, 010-831 99 31

Sökt EU-belopp: 388 590 kr

Offentlig medfinansiering: 0

Fond: Regionalfonden

Insatsområde: REACT-EU

Totalt: 388 590 kr

Affärsutveckling Värmland DP

Sökande: Region Värmland

Kontaktperson: Björn Eiderbrant, 010-831 99 31

Sökt EU-belopp: 6 000 000 kr

Offentlig medfinansiering: 0

Fond: Regionalfonden

Insatsområde: REACT-EU

Totalt: 6 000 000 kr

KONTAKT

Sune Ekbåge

Ordförande Strukturfondspartnerskapet Norra Mellansverige

Tel: 070-548 99 20

Epost: ekbage.sune@telia.com

Åsa Norrman

Huvudsekreterare Strukturfondspartnerskapet Norra Mellansverige

Region Dalarna

Myntgatan 2, 791 51 Falun

Tel: 072-740 45 82

Epost: asa.norrman@regiondalarna.se

Prioriteringsmöte 23 april

Strukturfondspartnerskapet Norra Mellansveriges möte för prioritering av regionalfondsmedel den 23 april 2021 kommer ske av arbetsutskottet i samråd med regionalt utvecklingsansvariga. Mötet kommer ske digitalt på grund av rådande situation med Covid-19.

Mer information skickas ut till berörda.

PRESSMEDDELANDE

EU-miljoner för att stärka konkurrenskraft, innovation och hållbar utveckling i Norra Mellansverige

Drygt 45 miljoner kronor från EU:s strukturfonder fördelas på 14 projekt i Gävleborg, Dalarna och Värmland. Projekten handlar främst om att på lång sikt främja hållbar utveckling, innovation och konkurrenskraft i regionerna. Det blev resultatet av Strukturfondspartnerskapet Norra Mellansveriges digitala sammanträde den 16 december 2020. 

DALARNA

Kontaktperson: Helena Hanno Enochsson, 023-77 70 69

Jonny Gahnshag, vice ordförande i partnerskapet, 0730-68 23 14

Utveckling av den offentliga affären, UDD 3.0

Sökande: Länsstyrelsen Dalarna

Kontaktperson: Kerstin Angberg-Morgården, 010-225 02 76

Sökt EU-belopp: 3 182 808 kronor

Offentlig medfinansiering: 3 082 808 kronor

Fond: Europeiska regionala utvecklingsfonden

Insatsområde 3: Att öka små och medelstora företags konkurrenskraft

Totalt: 6 365 616 kronor

 

Byhotell Albergo Dala

Sökande: Coompanion Dalarna Ekonomisk förening

Kontaktperson: Maria Stenis, 070-355 57 11

Sökt EU-belopp: 2 021 766 kronor

Offentlig medfinansiering: 1 910 787 kronor

Privat medfinansiering: 116 700 kronor

Fond: Europeiska regionala utvecklingsfonden

Insatsområde 3: Att öka små och medelstora företags konkurrenskraft
Totalt: 4 049 253 kronor

 

Energiinnovation 2.0

Sökande: Högskolan Dalarna

Kontaktperson: Mats Rönnelid, 023-77 87 12

Sökt EU-belopp: 3 391 800 kronor

Offentlig medfinansiering: 3 391 829 kronor

Fond: Europeiska regionala utvecklingsfonden

Insatsområde 4: Att stödja övergången till en koldioxidsnål ekonomi inom alla sektorer

Totalt: 6 783 629 kronor

 

Cirkulär klimatsmarta flöden

Sökande: Byggdialog Dalarna

Kontaktperson: Åke Persson, 070-325 30 02

Sökt EU-belopp: 3 971 989 kronor

Offentlig medfinansiering: 3 775 871 kronor

Privat medfinansiering: 627 250 kronor

Fond: Europeiska regionala utvecklingsfonden

Insatsområde 4: Att stödja övergången till en koldioxidsnål ekonomi inom alla sektorer

Totalt: 8 375 110 kronor

 

GÄVLEBORG

Kontaktperson: Region Gävleborg Magdalena Berglin, 070-345 09 71

Marie-Louise Dangardt, vice ordförande i partnerskapet, 070-414 12 50

 

Regional Utveckling för Tillämpning av Spetsforskning kring Avancerade Metallproduker (RUTSAM)

Sökande: Högskolan i Gävle

Kontaktperson: Ulf Larsson, 070-648 79 23

Sökt EU-belopp: 3 010 204 kronor

Offentlig medfinansiering: 3 010 202 kronor

Fond: Europeiska regionala utvecklingsfonden

Insatsområde 1: Att stärka forskning, teknisk utveckling och innovation
Totalt: 6 020 406 kronor

 

Horizontal LAB

Sökande: Högskolan i Gävle

Kontaktperson: Mikael Scherdin, 026-64 84 91

Sökt EU-belopp: 1 519 892 kronor

Offentlig medfinansiering: 1 519 894 kronor

Fond: Europeiska regionala utvecklingsfonden

Insatsområde 1: Att stärka forskning, teknisk utveckling och innovation

Totalt: 3 039 786 kronor

 

Hållbara affärsrelationer för innovativa SMEs internationalisering (HARisi)

Sökande: Högskolan i Gävle

Kontaktperson: Agneta Sundström, 070-191 38 50

Sökt EU-belopp: 3 607 652 kronor

Offentlig medfinansiering: 3 607 654 kronor

Fond: Europeiska regionala utvecklingsfonden

Insatsområde 3: Att öka små och medelstora företags konkurrenskraft

Totalt: 7 215 306 kronor

 

Systemanalys av vätgaslösningar

Sökande: Högskolan i Gävle

Kontaktperson: Ola Eriksson, 070-180 06 72

Sökt EU-belopp: 4 316 580 kronor

Offentlig medfinansiering: 4 016 580 kronor

Privat medfinansiering: 300 000 kronor

Fond: Europeiska regionala utvecklingsfonden

Insatsområde 4: Att stödja övergången till en koldioxidsnål ekonomi inom alla sektorer

Totalt: 8 633 160 kronor

 

VÄRMLAND

Kontaktperson Region Värmland: Stina Sjölin, 072 469 0150

Sune Ekbåge, ordförande i partnerskapet, 070-548 99 20

 

Innovation Park 3.0

Sökande: Karlstad Innovation Park Ekonomisk förening

Kontaktperson: Fredrik Lindroos, 070-278 79 48

Sökt EU-belopp: 5 664 000 kronor

Offentlig medfinansiering: 5 664 400 kronor

Fond: Europeiska regionala utvecklingsfonden

Insatsområde 1: Att stärka forskning, teknisk utveckling och innovation

Totalt: 11 328 400 kronor

 

Etablering av Smart industricenter Värmland i Hagfors

Sökande: Uvåns näringslivscenter

Kontaktperson: Lars Sätterberg, 0563-187 76

Sökt EU-belopp: 1 414 183 kronor

Offentlig medfinansiering: 1 414 186 kronor

Fond: Europeiska regionala utvecklingsfonden

Insatsområde 1: Att stärka forskning, teknisk utveckling och innovation

Totalt: 2 828 369 kronor

 

Entreprenörskap i fokus

Sökande: Stiftelsen Drivhuset

Kontaktperson: Britt Lööv, 070-611 27 67

Sökt EU-belopp: 2 487 201 kronor

Offentlig medfinansiering: 2 002 000 kronor

Privat medfinansiering: 486 000 kronor

Fond: Europeiska regionala utvecklingsfonden

Insatsområde 3: Att öka små och medelstora företags konkurrenskraft

Totalt: 4 975 201 kronor

 

Solenergikluster för utveckling av innovationer, affärer och kompetens

Sökande: Glava Energy Center Ekonomisk Förening

Kontaktperson: Magnus Nilsson, 070-792 87 28

Sökt EU-belopp: 2 000 000 kronor

Offentlig medfinansiering: 1 000 000 kronor

Privat medfinansiering: 1 000 000 kronor

Fond: Europeiska regionala utvecklingsfonden

Insatsområde 4: Att stödja övergången till en koldioxidsnål ekonomi inom alla sektorer

Totalt: 4 000 000 kronor

 

LignInnovation

Sökande: RISE LignoDemo AB

Kontaktperson: Robert Gustavsson, 076-876 70 98

Sökt EU-belopp: 3 269 297 kronor

Offentlig medfinansiering: 2 090 000 kronor

Privat medfinansiering: 1 208 160 kronor

Fond: Europeiska regionala utvecklingsfonden

Insatsområde 4: Att stödja övergången till en koldioxidsnål ekonomi inom alla sektorer

Totalt: 6 567 457 kronor

 

Den digitala förflyttningen

Sökande: Stiftelsen Compare Karlstad Competence Area

Kontaktperson: Josephine Schapiro, 073-0262401

Sökt EU-belopp: 5 531 270 kronor

Offentlig och privat medfinansiering: 2 736 395 kronor

Fond: Europeiska socialfonden

Programområde 1/1:1 – Kompetensförsörjning

Totalt: 8 267 665 kronor

 

FAKTA – NORRA MELLANSVERIGE = VÄRMLAND, DALARNA, GÄVLEBORG

EU:s strukturfonder är en finansieringskälla Region Dalarna, Region Gävleborg Region Värmland drar nytta av för att genomföra de regionala utvecklingsstrategier som är länens samlade dokument för tillväxt och hållbar utveckling och gäller för perioden 2014–2020.

 

FAKTA – STRUKTURFONDSPARTNERSKAPET FÖR NORRA MELLANSVERIGE

Strukturfondspartnerskapet för Norra Mellansverige är namnet på det partnerskap för Gävleborg, Dalarna och Värmland som har uppdraget att se till att de EU-medel som är avsatta för regionen används på bästa sätt för att utveckla regionen. Det handlar om att öka regionens konkurrenskraft, entreprenörskap och sysselsättning.

Pengarna är fördelade på två fonder; ca 1,2 miljarder svenska kronor Europeiska Regionala Utvecklingsfonden (ERUF) och ca 600 miljoner svenska kronor Europeiska Socialfonden (ESF), som ska användas under perioden 2014–2020.

Ansökningarna ställs till myndigheterna, Tillväxtverket respektive ESF-rådet i Norra Mellansverige, som bereder ärendena.

Godkända ansökningar överlämnas till Strukturfondspartnerskapet, som samråder med regionförbunden i Värmland, Dalarna och Gävleborg. Därefter tar partnerskapet ställning till om det aktuella projektet ska prioriteras eller inte.

Strukturfondspartnerskapets ställningstagande är bindande för myndigheterna. Efter det att strukturfondspartnerskapet antingen prioriterat eller inte prioriterat en projektansökan går ärendet tillbaka till respektive myndighet som fattar det formella beslutet.

 

KONTAKT

PAULA HOLST

Huvudsekreterare

REGION VÄRMLAND

Strukturfondspartnerskapet Norra Mellansverige

Box 1022, 651 15 Karlstad

Mobil 0707962801

paula.holst@regionvarmland.se

PRESSMEDDELANDE

EU-miljoner i syfte att lindra de negativa effekterna av Covid-19 hos små och medelstora företag i Norra Mellansverige

Drygt 37 miljoner kronor från EU:s strukturfonder fördelas på 6 projekt i Gävleborg, Dalarna och Värmland. Projekten fokuserar på insatser riktade till små och medelstora företag i regionerna som syftar till att stötta företagen i rådande kris och lindra de negativa effekterna av Covid-19. Det beslutades av Strukturfondspartnerskapet Norra Mellansverige den 11 juni 2020.

DALARNA

Kontaktperson: Helena Hanno Enochsson, 023-77 70 69

Jonny Gahnshag, vice ordförande i partnerskapet, 073-068 23 14

 

Covid-19 hjälpa företagen inom besöksnäringen och KKN i Dalarna

Sökande: Visit Dalarna

Kontaktperson: Lotta Magnusson, 070 520 79 59

Sökt EU-belopp: 4 000 000 kr

Offentlig medfinansiering: 4 000 000 kr

Fond: Regionalfonden

Insatsområde: 3 – Att öka små och medelstora företags konkurrenskraft

Totalt: 8 000 000 kr

 

K.R.O.K

Sökande: Region Dalarna

Kontaktperson: Eva Lundin, 0766964617

Sökt EU-belopp: 8 600 000 kr

Offentlig medfinansiering: 8 600 000 kr

Fond: Regionalfonden

Insatsområde: 3 – Att öka små och medelstora företags konkurrenskraft

Totalt: 17 200 000 kr

GÄVLEBORG

Kontaktperson: Region Gävleborg Magdalena Berglin, 070-345 09 71

Marie-Louise Dangardt, vide ordförande i partnerskapet, 070-5403820

 

Vi ställer om!

Sökande: Region Gävleborg

Kontaktperson: Carina Åkerberg, 070-1912527

Sökt EU-belopp: 12 500 000 kr

Offentlig medfinansiering: 12 500 000 kr

Fond: Regionalfonden

Insatsområde: 3 – Att öka små och medelstora företags konkurrenskraft

Totalt: 25 000 000 kr

VÄRMLAND

Kontaktperson Region Värmland: Stina Sjölin, 072-469 0150

Sune Ekbåge, ordförande i partnerskapet, 070-548 99 20

 

Hållbar framtid – omställningsresa med Almi Värmland

Sökande: Almi Värmland

Kontaktperson: Anna Lundberg, 054-149377

Sökt EU-belopp: 2 997 920 kr

Offentlig medfinansiering: 2 997 921 kr

Fond: Regionalfonden

Insatsområde: 3 – Att öka små och medelstora företags konkurrenskraft

Totalt: 5 995 841 kr

 

Varmt välkommen! Livskraftig omställning i Värmlands besöksnäring och utveckling av livsmedelskedjan för lokala matentreprenörer 2020-2023

Sökande: Visit Värmland Ekonomisk förening

Kontaktperson: Mia Landin, 070-2024244

Sökt EU-belopp: 4 999 991 kr

Offentlig medfinansiering: 4 999 992 kr

Fond: Regionalfonden

Insatsområde: 3 – Att öka små och medelstora företags konkurrenskraft

Totalt: 9 999 983 kr

 

Ställ om – utökad rådgivning

Sökande: Karlstad Innovation Park

Kontaktperson: Per Myhrén, +46 (0)70 214 08 36

Sökt EU-belopp: 3 999 582 kr

Offentlig medfinansiering: 3 999 582 kr

Fond: Regionalfonden

Insatsområde: 3 – Att öka små och medelstora företags konkurrenskraft

Totalt: 7 999 164 kr

 

KONTAKT

Sune Ekbåge 

Ordförande Strukturfondspartnerskapet Norra Mellansverige

Tel: 0705489920

Epost: ekbage.sune@telia.com

 

PAULA HOLST

Huvudsekreterare

REGION VÄRMLAND

Strukturfondspartnerskapet Norra Mellansverige

Box 1022, 651 15 Karlstad

Mobil 0707962801

paula.holst@regionvarmland.se

 

FAKTA – NORRA MELLANSVERIGE = VÄRMLAND, DALARNA, GÄVLEBORG

EU:s strukturfonder är en finansieringskälla Region Dalarna, Region Gävleborg Region Värmland drar nytta av för att genomföra de regionala utvecklingsstrategier som är länens samlade dokument för tillväxt och hållbar utveckling och gäller för perioden 2014–2020.

 

FAKTA – STRUKTURFONDSPARTNERSKAPET FÖR NORRA MELLANSVERIGE

Strukturfondspartnerskapet för Norra Mellansverige är namnet på det partnerskap för Gävleborg, Dalarna och Värmland som har uppdraget att se till att de EU-medel som är avsatta för regionen används på bästa sätt för att utveckla regionen. Det handlar om att öka regionens konkurrenskraft, entreprenörskap och sysselsättning.

Pengarna är fördelade på två fonder; ca 1,2 miljarder svenska kronor Europeiska Regionala Utvecklingsfonden (ERUF) och ca 600 miljoner svenska kronor Europeiska Socialfonden (ESF), som ska användas under perioden 2014–2020.

Ansökningarna ställs till myndigheterna, Tillväxtverket respektive ESF-rådet i Norra Mellansverige, som bereder ärendena.

Godkända ansökningar överlämnas till Strukturfondspartnerskapet, som samråder med regionförbunden i Värmland, Dalarna och Gävleborg. Därefter tar partnerskapet ställning till om det aktuella projektet ska prioriteras eller inte.

Strukturfondspartnerskapets ställningstagande är bindande för myndigheterna. Efter det att strukturfondspartnerskapet antingen prioriterat eller inte prioriterat en projektansökan går ärendet tillbaka till respektive myndighet som fattar det formella beslutet.